List of the 404 Krithis

 
NOS

KRITHI

COMPOSER

RAGAM

THALAM

LANGUAGE

1

abhayAmba kr^this- abhayAmbikAyai

Mutthuswami Dikshithar

yadukula kAmbhOji

rUpakam (2kaLa)

samskR^tham

2

abhayAmba kr^this-abhayAmbA jagada

Mutthuswami Dikshithar

kalyANi

Adi (2 kaLa)

samskR^tham

3

abhayAmba kr^this-abhayAmbAyAm

Mutthuswami Dikshithar

sahAna

misRa chApp

samskR^tham

4

abhayAmba kr^this-abhayAmbikAyAh

Mutthuswami Dikshithar

kEdAra gowLa

khaNDa jhampa

samskR^tham

5

abhayAmba kr^this-ambikAyAh

Mutthuswami Dikshithar

kEdAram

Adi

samskR^tham

6

abhayAmba kr^this-AryAm abhayambA

Mutthuswami Dikshithar

bhairavi

khaNDa jAti aTa

samskR^tham

7

abhayAmba kr^this-dAkSAyaNi

Mutthuswami Dikshithar

thODi

rUpakam

samskR^tham

8

abhayAmba kr^this-girijayA ajayA

Mutthuswami Dikshithar

SankarAbharaNam

Adi

samskR^tham

9

abhayAmba kr^this-sadASrayE

Mutthuswami Dikshithar

chAmaram

rUpakam

samskR^tham

10

abhayAmba kr^this-SrI abhayAmbA ninu

Mutthuswami Dikshithar

SrI

Adi

maNipRavALam

11

abhimAnamennaDu galgurA

Thyagaraja Swamikal

vivardhani, kunjari

Adi

telugu

12

AbhimAnamu lEdimi

Thyagaraja Swamikal

andhali

thripuTa

telugu

13

ADamODi galadE

Thyagaraja Swamikal

chArukESi

Adi

telugu

14

ADavAramella guDi

Thyagaraja Swamikal

yadukula kAmbhOji

thripuTa

telugu

15

Adaya SrI

Thyagaraja Swamikal

Ahiri

Adi

telugu

16

adi kAdu bhajana

Thyagaraja Swamikal

yadukula kAmbhOji

Adi

telugu

17

aDigi sukhamu

Thyagaraja Swamikal

madhyamAvathi

rUpakam

telugu

18

adivo alladivo

Annamacharya

madhyamAvathi

Adi

telugu

19

Adrisuthavara

Swathi Thirunal

kalyANi

Adi

samskR^tham

20

aDugu varamula

Thyagaraja Swamikal

Arabhi

chAppu

telugu

21

Akativelala

Annamacharya

chakravAkam

miSra Ekam

telugu

22

akhilANDESvari durusuga

Syama Sasthri

karNATaka kApi

Adi

telugu

23

alai pAyudE

UthukadVenkatasubbaiyer

kAnaDa

Adi

tamiL

24

Alakalalla

Thyagaraja Swamikal

madhyamAvathi

rUpakam

telugu

25

alarSara parithApam

Swathi Thirunal

SuruTTi

chAppu

malayAlam

26

AlivEni

Swathi Thirunal

Kurinji

chAppu

malayALam

27

AllakallOla

Thyagaraja Swamikal

sourAshTram

Adi

telugu

28

ambA karuNai

Papanasam Sivan

Ananda bhairavi

Adi

tamiL

29

amba ninnu nammithi

Thyagaraja Swamikal

Arabhi

Adi

telugu

30

ambA Unnai

Papanasam Sivan

SankarAbharaNam

Adi

tamiL

31

amma dharma    samvardhani

Thyagaraja Swamikal

aThANa

Adi

telugu

32

amma rAvamma

Thyagaraja Swamikal

kalyANi

Jhampa

telugu

33

Ananda naTana    prakASam

Mutthuswami Dikshithar

kEdAram

thripuTa

samskR^tham

34

Ananda sAgara

Thyagaraja Swamikal

garuDadhvani

dEshAdi

telugu

35

AnandamAnandamAyenu

Thyagaraja Swamikal

bhairavi

dEshAdi

telugu

36

AnandESvarENa samrakSithO

Mutthuswami Dikshithar

Ananda bhairavi

miSra chAppu

samskR^tham

37

AnAthuDanu gAnu

Thyagaraja Swamikal

jingala

Adi

telugu

38

AnduNDaka nE vEga

Thyagaraja Swamikal

kAmavardhini

thripuTa

telugu

39

anu dinamanu

Puchi Srinivasa Iyenkar

bEgaDa

rUpakam

telugu

40

anupama guNAmbudhi

Thyagaraja Swamikal

aThANa

Jhampa

telugu

41

AnurAgamulE

Thyagaraja Swamikal

sarasvathi

rUpakam

telugu

42

anyAyamu sEyakura

Thyagaraja Swamikal

kApi

Adi

telugu

43

aparAdhamula nOrva

Thyagaraja Swamikal

rasALi

Adi

telugu

44

AparAdhamulamAnpi

Thyagaraja Swamikal

darbAr

Jhampa

telugu

45

aparAdi nAnalla

Purandara Dasar

rEvathi

miSrachAppu

kannaDa

46

appa rAma bhakthi

Thyagaraja Swamikal

kAmavardhini

rUpakam

telugu

47

appuleni samsAra

Annamacharya

Sindu bhairavi

thiSra Ekam

telugu

48

AragimpavE

Thyagaraja Swamikal

thODi

rUpakam

telugu

49

aruNAchala nAtham smarAmi

Mutthuswami Dikshithar

sAramgam

rUpakam

samskR^tham

50

AtimalariNa

Irayimman Thampy

mukhAri

Adi

malayAlam

51

aTTa balukudu

Thyagaraja Swamikal

aThANa

Adi

telugu

52

aTu kArAdani

Thyagaraja Swamikal

manOranjani

Adi

telugu

53

Baganayya

Thyagaraja Swamikal

chandrajyothi

Adi

telugu

54

BalagOpAla

Mutthuswami Dikshithar

bhairavi

Adi

samskR^tham

55

bAlakrishnam    bhAvayAmi

Mutthuswami Dikshithar

gOpikavasantham

Adi

samskR^tham

56

bAle bAlEndu

Thyagaraja Swamikal

rIti gowLa

Adi

telugu

57

banTu rIthi kolu

Thyagaraja Swamikal

hamsanAdam

Adi

telugu

58

bAro kr^shnayya

Kanaka Dasa

ManD, jOnpuri

Adi

kannaDa

59

bhAgyada  lakshimibhAramma

Purandara Dasar

SrI,madhyamAvathi

Adi

kannaDa

60

bhaja mAnasa rAmam

Thyagaraja Swamikal

kAnaDa

Adi

samskR^tham

61

bhaja rAmam sathatham

Thyagaraja Swamikal

husEni

Adi

samskR^tham

62

bhaja rE raghuvIram

Thyagaraja Swamikal

kalyANi

rUpakam

telugu

63

bhajana parula

Thyagaraja Swamikal

SuruTTi

rUpakam

telugu

64

bhajana sEya rAdA

Thyagaraja Swamikal

aThANa

rUpakam

telugu

65

bhajana sEyavE

Thyagaraja Swamikal

kalyANi

Adi

telugu

66

bhajana sEyu margamunu

Thyagaraja Swamikal

nArAyaNi

Adi

samskR^tham

67

bhajarE      mAnasa

Mysore Vasudevacharya

AbhEri

thripuTa

telugu

68

BhAvamulOna

Annamacharya

suddhadhanyAsi

Adi

telugu

69

bhAvayAmi raghurAmam

Swathi Thirunal

sAvEri (rAgamAlika)

rUpakam

samskR^tham

70

bhOgInDra SAyinam

Swathi Thirunal

kuntala varALi

Jhampa

samskR^tham

71

brahma kadigina

Annamacharya

mukhAri

Adi

telugu

72

BrOchEvArevarurA

Mysore Vasudevacharya

kamAs

Adi

telugu

73

brOchuvA revarE

Thyagaraja Swamikal

SrIranjjani

Adi

telugu

74

brOva bhAramA

Thyagaraja Swamikal

bahudAri

Adi

telugu

75

brOva samayamidE dEvI

Syama Sasthri

punnAgavarALi

Adi

telugu

76

brOvavammA  thAmasa

Syama Sasthri

mAhnji

miSra chAppu

telugu

77

brUhi mukundEthi

Sadasiva Bruhmendrar

kurinji

Adi

samskR^tham

78

ChadrakalAvatham

Papanasam Sivan

SankarAbharaNam

Adi

samskR^tham

79

chalada harinAma

Annamacharya

hamsadhvani

khaNDa chAppu

telugu

80

chaliyE Kunjan

Swathi Thirunal

brindAvan sAranga

dEshAdi

hindi

81

ChandrachUDa

Purandara Dasar

rAgamAlika

Adi

kannaDa

82

ChandraSEkharam

Mutthuswami Dikshithar

mARgahindOLam

Adi

samskR^tham

83

chintayAmi jagadamba

Jayachamaraja Wodeyar

hindOLam

rUpakam

samskR^tham

84

chinthaya mA kanda

Mutthuswami Dikshithar

bhairavi

chaturaSra Ekam

samskR^tham

85

ChinthayEham

Mutthuswami Dikshithar

SankarAbharaNam

Adi

samskR^tham

86

chithambarESvaram

Mutthuswami Dikshithar

bhinnashaDjam

Jhampa

samskR^tham

87

DakshiNAmURtthe

Mutthuswami Dikshithar

SankarAbharaNam

miSra jhampa

samskR^tham

88

darini thelusukonTi

Thyagaraja Swamikal

sudda sAvEri

Adi

telugu

89

daSAvathAra rAgamAlika

Mutthuswami Dikshithar

rAgamAlika

rUpakam

samskR^tham

90

dayajUDa mahnchi

Syama Sasthri

jaganmOhini

miSra chAppu

telugu

91

DayamAdO

Purandara Dasar

kalyANi

Adi

kannaDa

92

dEva banda

Purandara Dasar

SankarAbharaNam

Adi

kannaDa

93

dEva dEva kalayAmi

Swathi Thirunal

mAyAmALavgauLa

rUpakam

samskR^tham

94

dEvaki nandana

Purandara Dasar

rAgamAlika

Adi

samskR^tham

95

dEvan ukE pathi indra

Swathi Thirunal

kAnaDa

chouthALam

hindi

96

dEvi mIna nEthri

Syama Sasthri

SankarAbharaNam

Adi

telugu

97

dEvI nI    pAdasArasamulE

Syama Sasthri

kAmbhOji

Adi

telugu

98

DurggAlakshmi

Papanasam Sivan

Arabhi

Adi

tamiL

99

durmArga charA

Thyagaraja Swamikal

ranjani

rUpakam

telugu

100

durusugA kRpajUci

Syama Sasthri

sAvEri

Adi

telugu

101

E thAvunarA

Thyagaraja Swamikal

kalyANi

Adi

telugu

102

ela nI dayarAdu

Thyagaraja Swamikal

aThANa

Adi

telugu

103

ElarA SrI

Thyagaraja Swamikal

kAmbhOji

rUpakam

telugu

104

EnATi nOmu phalamO

Thyagaraja Swamikal

bhairavi

Adi

telugu

105

ennathavam Seydaney

Papanasam Sivan

kApi

Adi

tamiL

106

entha nErchcina

Thyagaraja Swamikal

sudda dhanyAsi

Adi

telugu

107

eppaDi pADinarO

Suddananda Bharathi

karnATakadEvagAndhAri

Adi

tamiL

108

Erumayil

Arunagirinathar

mOhanam

rUpakam

tamiL

109

Evarani

Thyagaraja Swamikal

dEvAmrutavarshani

Adi

telugu

110

Gajavadana

Papanasam Sivan

SrIranjjani

Adi

tamiL

111

gajavadanA bEDuvE

Purandara Dasar

hamsadhvani

Adi

kannaDa

112

gam ganapathE

Mutthaiah Bhagavathar

hamsadhvani

Adi (thiSra naDa)

samskR^tham

113

gAnamUrthE

Thyagaraja Swamikal

gAnamUrti

Adi

samskR^tham

114

garuDagamana samayAmidE

Patnam Subrahmanyaiyer

nAgaswarAvaLi

rUpakam

samskR^tham

115

giripai nelakonna

Thyagaraja Swamikal

sahAna

Adi

telugu

116

gOkula nilaya

Mysore Vasudevacharya

dEvagAndhAri

Adi

samskR^tham

117

gopAlaka pAhimAm

Swathi Thirunal

bhUpALam

thripuTa

samskR^tham

118

gOpanandana valaripunutha

Swathi Thirunal

bhUshAvaLi

Adi

samskR^tham

119

gOvardhana giridhara

Narayana Theerthar

darbAri kAnaDa

thripuTa

samskR^tham

120

gOvardhana giriSam smarAmi

Mutthuswami Dikshithar

hindOLam

rUpakam

samskR^tham

121

guruguha svAmini bhakthim karOmi

Mutthuswami Dikshithar

bhanumati

khaNDa tRipuTa

samskR^tham

122

guruguhAdanyam na jAnEham

Mutthuswami Dikshithar

balahamsa

jhampa

samskR^tham

123

guruguhAya bhakthAnugrahAya

Mutthuswami Dikshithar

SyAmA

Adi

samskR^tham

124

harinArAyaNa

Purandara Dasar

rEvathi

Adi

kannaDa

125

hATakESvara samrakSa mAm

Mutthuswami Dikshithar

bilahari

rUpakam

samskR^tham

126

hecherika

Thyagaraja Swamikal

yadukula kAmbhOji

jhampa

telugu

127

himAchalathanaya   brOcuTakidi

Syama Sasthri

Ananda bhairavi

Adi

telugu

128

himAdrisuthE pAhimAm

Syama Sasthri

kalyANi

rUpakam

samskR^tham

129

himagiri thanayE

Mutthaiah Bhagavathar

sudda dhanyAsi

Adi

samskR^tham

130

Indumukhi

Swathi Thirunal

SankarAbharaNam

khaNDa chAppu

malayALam

131

intha sowkhyamani nE

Thyagaraja Swamikal

kApi

Adi

telugu

132

iyalisaiyil

Arunagirinathar

husEni

khaNDa Ekam

tamiL

133

jagadOddhAraNA

Purandara Dasar

hindustAni kApi

Adi

kannaDa

134

jAlandhara

Mutthaiah Bhagavathar

valachi

rUpakam

samskR^tham

135

jambUpathE mAm pAhi

Mutthuswami Dikshithar

yamunA kalyANi

thiSra Ekam

samskR^tham

136

jamunakinAre pyArE

Swathi Thirunal

dhanyAsi

chouthALam

hindi

137

jAnakI ramaNA

Thyagaraja Swamikal

sudda sImantini

Adi

samskR^tham

138

janani nathajanaparipAlini

Syama Sasthri

sAvEri

Adi

samskR^tham

139

*jaya jaya dEvi

Swathi Thirunal

yaman kalyANi

Adi

hindi

140

jaya jaya gOkulabAla

Narayana Thirthar

rAgamAlika

rUpakam

samskR^tham

141

jaya jaya jaya  jAnakikanta

Purandara Dasar

nATa

khaNDa chAppu

samskR^tham

142

jayamangaLam

Narayana Thirthar

punnAgavarALi

jhampa

samskR^tham

143

jayathi jayathi

Mayuram V.N.Sasthri

kamAs

rUpakam

samskR^tham

144

jO jO rAma

Thyagaraja Swamikal

rIthi gowLa

Adi

samskR^tham

145

kAlaharaNa

Thyagaraja Swamikal

sudda sAvEri

rUpakam

telugu

146

kalaye SrI

Swathi Thirunal

chenchuruTTii

rUpakam

samskR^tham

147

kaligiyunTEgadA

Thyagaraja Swamikal

kIravANi

Adi

telugu

148

kalyANarAma

UthukadVenkatasubbaiyer

hamsanAdam

Adi

samskR^tham

149

kAmAkSi bahNgAru

Syama Sasthri

varALi

miSra chAppu

telugu

150

kAmAkSi nAthO vAdA

Syama Sasthri

bEgaDa

Adi

telugu

151

kamala charaNE

G.N.Balasubrahmaniam

amritha behAg

Adi

samskR^tham

152

kamalAdikaLAm

Irayimman Thampy

kAmbhOji

Adi

malayAlam

153

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 1

Mutthuswami Dikshithar

Ananda bhairavi

miSra chAppu

samskR^tham

154

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 2

Mutthuswami Dikshithar

kalyANi

Adi (2 kaLa)

samskR^tham

155

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 3

Mutthuswami Dikshithar

SankarAbharaNam

rUpakam (2kaLa)

samskR^tham

156

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 4

Mutthuswami Dikshithar

kAmbhOji

khaNDa chAppu

samskR^tham

157

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 5

Mutthuswami Dikshithar

Bhairavi

MiSra jhampa

samskR^tham

158

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 6

Mutthuswami Dikshithar

punnAgavarALi

thiSra Ekam

samskR^tham

159

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 7

Mutthuswami Dikshithar

sahAna

thShra thripuTa

samskR^tham

160

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 8

Mutthuswami Dikshithar

ghaNTa

Adi (2 kaLa)

samskR^tham

161

kamalAmbika kr^this - AvaraNa 9

Mutthuswami Dikshithar

Ahiri

rUpakam (2kaLa)

samskR^tham

162

kamalAmbika kr^this -dhyAnakrithi

Mutthuswami Dikshithar

thODi

rUpakam (2kaLa)

samskR^tham

163

kamalAmbika kr^this-mangaLa krii

Mutthuswami Dikshithar

SrI

KhaNDaEkam

samskR^tham

164

kanakAmbari  kAruNyAmRtha

Mutthuswami Dikshithar

kanakAmbari

RUpakam

samskR^tham

165

kanakaSaila vihAriNi

Syama Sasthri

punnAgavarALi

Adi

samskR^tham

166

kaNDanAL mudalAy

S. Chidambaram

madhuvanti

Adi

tamiL

167

kaNDEnA gOvindanA

Purandara Dasar

chandrakowns

Adi

kannaDa

168

karthiAyanimAm

Kuttikkunju Thankachi

kambhOji

Adi

malayAlam

169

karuNA jaladE

Thyagaraja Swamikal

thODi

Adi

telugu

170

karuNachaivan

Irayimman Thampy

SrI

Adi

malayAlam

171

karuNajalarASe

K.C.Kesava Pillai

kharaharapriya

Adi

malayAlam

172

karuNajUDa ninnunammina

Syama Sasthri

SrI

miSra chAppu

telugu

173

karuNajUDavammA

Syama Sasthri

varALi

miSra chAppu

telugu

174

karuNAnidhi ilalO

Syama Sasthri

thODi

Adi, thiSra gathi

telugu

175

kathaya kathaya

Narayana Thirthar

Ahiri

ThripuTa

samskR^tham

176

kOdu bEga

Purandara Dasar

sarasvathi

Adi

kannaDa

177

koNDalalO nelakOnna

Annamacharya

hindOLam

Adi

telugu

178

kOsalendra

Swathi Thirunal

madhyamAvathi

Adi

samskR^tham

179

kOTi nA dalu

Thyagaraja Swamikal

thODi

Adi

telugu

180

kr^payA pAlaya

Swathi Thirunal

chArukESi

ChAppu

samskR^tham

181

krishnA nI bEganE

Kanaka Dasa

yaman kalyANi

ChAppu

kannaDa

182

kshIrAbdi kanyakaku

Annamacharya

kurinji

ChAppu

telugu

183

KshIrasAgara Sayana

Thyagaraja Swamikal

dEvagAndhAri

Adi

telugu

184

KshIrasAgara Sayana vakshasthale

Jayachamaraja Wodeyar

mAyAmALavgauLa

chaturaSradhruvam

samskR^tham

185

lEkanA ninnu

Thyagaraja Swamikal

asAvEri

Adi

telugu

186

mam mahApAratha

Narayana Thirthar

thODi

Adi

samskR^tham

187

mA ramaNan

Papanasam Sivan

hindOLam

Rupakam

tamiL

188

mahAdEva Siva SambhO

Thanjavur Sankara Iyer

rEvathi

Adi

samskR^tham

189

maithrim bhajatha

Chandrasekharasaraswati

rAgamAlika

Adi

samskR^tham

190

mAmavasadA jananI

Swathi Thirunal

kAnaDa

RUpakam

samskR^tham

191

mAmavathu SrI

Mysore Vasudevacarya

hindOLam

Adi

samskR^tham

192

manasA eTulOrtunE

Thyagaraja Swamikal

malayamArutam

RUpakam

telugu

193

mAnasa guruguharUpam

Mutthuswami Dikshithar

Ananda bhairavi

RUpakam

samskR^tham

194

mAnasa sanchararE

Sadasiva Bruhmendrar

SyAmA

Adi

samskR^tham

195

manasi dussaham aiyO

Swathi Thirunal

Ahiri

miSra chAppu

malayALam

196

manasulOnimarmamulu

Thyagaraja Swamikal

hindOLam

Adi

telugu

197

mAnavi nAlagincha

Thyagaraja Swamikal

naLinakAnti

DEshAdi

telugu

198

mangaLa rAgamAlika

Mutthuswami Dikshithar

rAgamAlika

RUpakam

samskR^tham

199

manujudai puTTi

Annamacharya

AbhOgi

Adi

telugu

200

mAra vairi

Thyagaraja Swamikal

nAsikAbhUshanii

Adi (thiSra naDa)

samskR^tham

201

mArEya beDa

Purandara Dasar

kamAs

RUpakam

kannaDa

202

mari vErE gathi evvar ammA

Syama Sasthri

Ananda bhairavi

miSra chAppu

telugu

203

mAru balka

Thyagaraja Swamikal

SrIranjjani

Adi

telugu

204

marugElara

Thyagaraja Swamikal

jayanthaSrI

DEshAdi

telugu

205

mAyammA nannubrOvava

Syama Sasthri

nATakurahnji

Adi

telugu

206

melukO dayAnidhi

Thyagaraja Swamikal

sourAshTram

RUpakam

telugu

207

melukOvayya

Thyagaraja Swamikal

bowLi

Jhampa

telugu

208

mI valla guNadOsha

Thyagaraja Swamikal

kApi

khaNDa chAppu

telugu

209

mInalOchanA brOvayOchanA

Syama Sasthri

dhanyAsi

miSra chAppu

telugu

210

mOhana rAma

Thyagaraja Swamikal

mOhanam

Adi

telugu

211

mOkshamu galadA

Thyagaraja Swamikal

sAramati

Adi

telugu

212

mudduggAre yasOda

Annamacharya

kurinji

Adi

telugu

213

muraharENa mukundEna

Mutthuswami Dikshithar

Suddha mukhAri

RUpakam

samskR^tham

214

nAda thanumaniSam

Thyagaraja Swamikal

chitta ranjani

Adi

samskR^tham

215

nAdalOluDai

Thyagaraja Swamikal

kalyANa vasantam

RUpakam

telugu

216

nagumOmu ganalEni

Thyagaraja Swamikal

AbhEri

Adi

telugu

217

nahirE nahi

Sadasiva Bruhmendrar

mOhanam

Adi

samskR^tham

218

nAjIvadhAra

Thyagaraja Swamikal

bilahari

Adi

telugu

219

nAmanavini vinu

Syama Sasthri

sourAshTram

chaturaSra aTa

telugu

220

nambikeTTavar

Purandara Dasar

kalyANi

miSra chAppu

kannaDa

221

nammammA SArade

Kanaka Dasa

mOhanam

Adi

kannaDa

222

namO namO raghukula

Annamacharya

nATa

RUpakam

samskR^tham

223

nanaTTi baDukku

Annamacharya

rEvathi

Adi

telugu

224

nanda nandana

Annamacharya

bhaTiyAr

dIp chandi

telugu

225

nannu brOvarAdA

Syama Sasthri

janarahnjani

ThripuTa

telugu

226

nannu brOvu laLitha

Syama Sasthri

lalita

miSra chAppu

telugu

227

nanu pAlimpa

Thyagaraja Swamikal

mOhanam

Adi

telugu

228

napAli SrI rAmA

Thyagaraja Swamikal

SankarAbharaNam

Adi

telugu

229

narahari dEvA

badrAchala rAmadAs

yaman kalyANi

Adi

samskR^tham

230

narasimhA

Thyagaraja Swamikal

bilahari

miSra chAppu

telugu

231

narayaNa

Purandara Dasar

suddhadhanyAsi

Adi

kannaDa

232

narayaNa thE namo

Annamacharya

behAg 

Adi

samskR^tham

233

navagruha kr^this -  kethu

Mutthuswami Dikshithar

shanmukhapriyA

RUpakam

samskR^tham

234

navagruha kr^this -  rAhu

Mutthuswami Dikshithar

rAmapriyA

thShra thripuTa

samskR^tham

235

navagruha kr^this -  Sani

Mutthuswami Dikshithar

yadukula kAmbhOji

miSra jhampa

samskR^tham

236

navagruha kr^this -  Sukra

Mutthuswami Dikshithar

pharaj

chAturaSra Madhya

samskR^tham

237

navagruha kr^this -  SUrya

Mutthuswami Dikshithar

sourAshTram

RUpakam

samskR^tham

238

navagruha kr^this - ahNgAraka

Mutthuswami Dikshithar

SuruTTi

RUpakam

samskR^tham

239

navagruha kr^this - brhaspati

Mutthuswami Dikshithar

aThANa

chAturaSraEkam

samskR^tham

240

navagruha kr^this - budha

Mutthuswami Dikshithar

nATakurahnji

khaNDa chAppu

samskR^tham

241

navagruha kr^this -chandra

Mutthuswami Dikshithar

asAvEri

chaturaSradhruvam

samskR^tham

242

navarathri kr^this - thodayam-jayadEva

Swathi Thirunal

nATa

khaNDa chAppu

samskR^tham

243

navarathri kr^this -.sarOruha

Swathi Thirunal

kAmavardhini

Adi

samskR^tham

244

Navarathri kr^this -1. devi jagajjan

Swathi Thirunal

SankarAbharaNam

Adi

samskR^tham

245

navarathri kr^this -2. pAhi mAm SrI vAgi

Swathi Thirunal

kalyANi

Adi

samskR^tham

246

navarathri kr^this -3. devi pAvane

Swathi Thirunal

sAvEri

Adi

samskR^tham

247

navarathri kr^this -4. bhArati mAmava

Swathi Thirunal

thODi

Adi

samskR^tham

248

navarathri kr^this -5. jananI mAmavA

Swathi Thirunal

Bhairavi

miSra jhampa

samskR^tham

249

Navarathri kr^this -7. janani pAhi

Swathi Thirunal

sudda sAvEri

miSra jhampa

samskR^tham

250

navarathri kr^this -8. pAhi janani

Swathi Thirunal

nATakurahnji

miSra jhampa

samskR^tham

251

Navarathri kr^this -9. pAhi parvata

Swathi Thirunal

Arabhi

Adi

samskR^tham

252

navarathri kr^this -ganesha gItha

Swathi Thirunal

sAvEri

Adi

samskR^tham

253

nE morabettithE

Thyagaraja Swamikal

thODi

Rupakam

telugu

254

nI dAn mecchikoLLavENDum

UthukadVenkatasubbaiyer

SrIranjjani

Adi

tamiL

255

nI nAmarUpamu(pavamAna)

Thyagaraja Swamikal

sourAshTram

Adi

telugu

256

nidhichAla sukhamA

Thyagaraja Swamikal

kalyANi

ChAppu

telugu

257

nijadAsa varadA

Patnam Subrahmanyaiyer

kalyANi

Adi

samskR^tham

258

nIlavaRNNa pAhimAm

Irayimman Thampy

SuruTTi

Adi

samskR^tham

259

ninnADa nEla

Thyagaraja Swamikal

kannaDa

Adi

telugu

260

ninnAne nambi

Purandara Dasar

bhairavi

Adi

kannaDa

261

ninne namminAnu

Syama Sasthri

thODi

miSra chAppu

telugu

262

ninnenODi

Purandara Dasar

thODi

RUpakam

kannaDa

263

ninnu vinaga

Syama Sasthri

pUrvikalyANi

miSra chAppu

telugu

264

ninnuvinA maRigaladA

Syama Sasthri

rIti gowLa

RUpakam

telugu

265

ninnuvinA sukhamugAna

Thyagaraja Swamikal

thODi

RUpakam

telugu

266

ninuvinA nAmadi

Thyagaraja Swamikal

navarasa kannaDa

RUpakam

telugu

267

nInyako ninna

Purandara Dasar

rAgamalika

Adi

kannaDa

268

nIrada sama nIla

UthukadVenkatasubbaiyer

jayantaSrI

Adi (thiSra naDa)

samskR^tham

269

nIvEra kuladhanamu

Thyagaraja Swamikal

bEgaDa

ChAppu

telugu

270

oho dem dem

Annamacharya

kApi

Adi

telugu

271

Ojagadamba nanu

Syama Sasthri

Ananda bhairavi

Adi

telugu

272

okabAri kokabari

Annamacharya

kharaharapriya

Adi

telugu

273

OrajUpu chUceDi

Thyagaraja Swamikal

kannaDa gowLa

Adi

telugu

274

padmanAbha pahi

Swathi Thirunal

hindOLam

Adi

samskR^tham

275

pAhi mAm SrI rAjarAjESvari

Syama Sasthri

nATa

RUpakam

samskR^tham

276

pAhi SrI girirAjasutE

Syama Sasthri

Ananda bhairavi

RUpakam

samskR^tham

277

pAhi SrIpathE

Swathi Thirunal

hamsadhvani

Adi

samskR^tham

278

panchamAthahNgamukha  

Mutthuswami Dikshithar

malahari

RUpakam

samskR^tham

279

pakkala nilabaDi

Thyagaraja Swamikal

kharaharapriya

ChAppu

telugu

280

pAlayamAm    paramESwara

Mysore Vasudevacharya

kEdAra gowLa

Adi

samskR^tham

281

pancharathna kr^this -dudukUgala

Thyagaraja Swamikal

gauLa

Adi

telugu

282

pancharathna kr^this-endaro mahAnu

Thyagaraja Swamikal

SrI

Adi

telugu

283

pancharathna kr^this –jagadanandakAra

Thyagaraja Swamikal

nATa

Adi

samskR^tham

284

pancharathna kr^this -kanaka ruchira

Thyagaraja Swamikal

varALi

Adi

telugu

285

pancharathna krithis-sAdinchane

Thyagaraja Swamikal

Arabhi

Adi

telugu

286

pannagInDra sayana

Swathi Thirunal

rAgamAlika

Adi

samskR^tham

287

parama purusha  nirupama

Annamacharya

bowLi, shanmugapriya

Adi

telugu

288

paramakrupA sAgarI

G.N.Balasubrahmaniam

yadukula kAmbhOji

rUpakam

samskR^tham

289

Paramapurusha

Swathi Thirunal

vasantha

Adi

samskR^tham

290

ParASakthi

Papanasam Sivan

hamsadhvani

Adi

tamiL

291